Nieuws

Opheffen van damclub "De Miszet"
Gisteravond 5 oktober 2015 is unaniem besloten tot het opheffen
van damclub "De Miszet"uit Broek.
Info over Tûk Wenjen. (PDF)( rechts aanklikken en opslaan )


Nieuw informatiebord op it noard.
Voor het ophangen van algemene info ( dus niet voor prive gewin ) mag u de info bij Wiebe, it Noard 25 of Appie, it Noard 27 in de brievenbus doen.

Plaatselijk Belang Broek

Vereniging voor plaatselijk belang te Broek.
Secretariaat:      Wytske Drost
Tramwei 8
8512 AT Broek
Tel. (0513)416663
E-mail:
Aanlegplaatsen:  

Functieverdeling.

De functieverdeling binnen het bestuur, ziet er voor het komende
jaar 2013 als volgt uit:

Voorzitter Jelle Bleeker
Secretaris Wytske Drost
Penningmeester Hessel Zijlstra
Vicevoorzitter Suzanne Stoffels afgevaardigde activiteitencie.
Lid Karin de Leeuw afgevaardigde toneelploeg.
Buorman & Buorman

Activiteitencommissie Buorman & Buorman.
Wiebe Zijlstra voor de tweede keer op rij de beste bij het klaverjassen te Broek.
Eindstand klaverjassen 2014 / 2015.
    1e 2e 3e 4e 5e 6e Eindstand
1 Wiebe Zijlstra 1582 1544 2506 1507 1574 2309 11022
2 Erryn de Vries 1584 1778 2181 1507 1826 1825 10701
3 Ytje Holtrop 1458 1713 1695 1815 1574 2309 10564
4 Michael Schieving 1293 1713 2506 1182 1908 1533 10135
5 Ton Groot 1924 1778 1177 1325 1527 2113 9844
6 Appie de Vries 1293 2053 1621 1325 1426 1717 9435
7 Durk Brouwer 1584 1329 1056 1815 1426 2113 9323
8 Steinar de Vries 1924 1169 1111 1890 1527 1533 9154
9 Greet Wierdsma 1338 1169 1056 1890 1826 1825 9104
10 Simen de Jong 1899 1224 1695 1647 1615 1009 9089
11 Kees Mulder 1899 1329 1111 1182 1615 1717 8853
12 Lutske Visser 1338 1224 2181 0 0 0 4743
13 Lies de Vries 1458 2053 1177 0 0 0 4688
14 Tsjeerd Holtrop 0 0 0 1647 1908 1009 4564


Einstand vorige keer 2013 / 2014.

Kerk

Broekster Tsjerke.    (dagelijks geopend)
Onderdeel van de Protestantse gemeente Joure ca
Kerkgebouw / Gearsit:
     It Noard 21, Broek
Diensten in Broek:
     Aanvang 09.30 uur.
     1e zondag van de maand Oecumenische dienst.
     Door Oecumenische commissie Broek. ( zie hier onder voor verdere info )
     3e zondag van de maand:
     Zie preekdienst rooster Prot. Gemeente Joure ca op:  http://www.pgjoure.nl 
     ( voor Broek zie hier onder )
Inlichtingen Broekster Tsjerke en Gearsit:
        Anna en Kees Mulder, it Noard 6, 8512AE Broek
        Tel. (0513) 412081 of 0653963778
Predikant:
        Ds. J.H. Hamoen.
Kerkelijk Bureau:
        Geopend maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.
        De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46 ,tel. (0513) 418015.
        Postadres: Postbus 95, 8500 AB Joure.
        E-mail:  kerkelijkbureau@pgjoure.nl  
Link naar Protestantse gemeente Joure ca
         http://www.pgjoure.nl 
Oecumenische Commissie
Organiseert eenmaal per maand een oecumenische kerkdienst in de Broekster kerk.
2015 Oekumeniske tsjinsten yn Broek 09.30 oere
4 Jannewaris Br. Th. de Jong Neitiid in nijjiers-slokje
1 Febrewaris Ds. P. Lindhout  
1 Maart “As de rabby sjongt” Lechayim (Op het leven)
5 April Ds. M. Jans  
3 Maaie Rk-tsjinst  
7
 
 
 
Juny
 
 
 
Ds. E. Pijlman
 
 
 
Yn é loads fan é fem. Heida te Broek-Súd Mei musikale ûndersteuning fan “It lyts Doarpke” graach in stoel meinimme
5
 
 
 
 
July
 
 
 
 
Mefr. I. Bouwhuis
 
 
 
 
Fryske tsjinst Preammentsjinst, opstappe om 9.00 bij de fem. Pekema. Bij min waar; tsjinst yn é skuorre Musikale begelieding fan de Jouster jeugd fanfare u.l.f. H. Bosma
2
 
Augustus
 
Ds. G. Postma-Gosker út Venlo  
6 Septimber Ds. S. van der Linden  
4
 
 
Oktober
 
 
Mefr. S. Zwart
 
 
m.m.f. fan in dwersfluitist
Kofje drinke en ferslach oekumeniske saken
1 Novimber Ds. E. Pijlman  
6 Desimber Da. C. Tichelaar Fryske tsjinst
Fan herte wolkom, nammens de oekumeniske kommisje Broek:
Anna Mulder 0513412081
Harry Hummel 0513415887
Gerben van der Meer 0513416218
Dineke de Wolff 0513412628
Contactadres:
G. v.d. Meer
It Noard 115
8512AD Broek.
tel: 0513-416218

Preekdienst rooster 2015 Broekster Tsjerke:
4 januari 09.30 uur Oecumenische dienst Broek  
   16.00 uurTaizé zingen  
18 januari 09.30 uur Ds. Deuzeman H.A.
  1 februari 09.30 uur Oecumenische dienst Broek  
15 februari 09.30 uur Ds. Pijlman  
1 maart 09.30 uur Oecumenische dienst Broek  
   16.00 uur Taizé zingen  
15 maart 09.30 uur Ds. Hamoen  
5 april 09.30 uur Oecumenische dienst Broek Pasen
19 april 09.30 uur Ds. vd Woude  
26
 
april
 
19.00 uur
 
Ds. Lindhout
 
Avonddienst
voor gebed en zegen
3 mei 09.30 uur Oecumenische dienst Broek  
17 mei 19.00 uur Ds. Jans Avonddienst Taizé
7
 
juni
 
09.00 uur
 
Oecumenische dienst Broek In de loods van
fam. Heida it Súd
21 juni09.00 uur Ds. R. Reitsma  
5
 
juli
 
09.00 uur
 
Oecumenische Pramendienst Broek Opstappen bij fam Pekema it Noard 47
19 juli09.00 uur   
2 augustus 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
16 augustus 09.00 uur Ds. Pijlman  
6 september 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
20 september 09.00 uur   
4 oktober 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
18 oktober 09.00 uur Ds. Van Briel  
25
 
oktober
 
19,00 uur
 
Ds. Lindhout
 
Avonddienst
voor gebed en zegen
1 november 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
  16.00 uur Taizé zingen  
22 november09.00 uur Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 
6 december 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
25 december09.00 uur Ds. Lindhout 1e Kerstdag
 
 
 
 
19.00 uur
 
Kerstfeest Zondagsschool Samuël  
31 december14.00 uur Oudjaarsdag 
 
Oecumenische diensten te Broek: elke eerste zondag van de maand. Voor informatie verwijzen we u naar het preekrooster van de Oecumenische Commissie Broek en/of de website van Broek.
Diensten Prot. Gemeente Joure ca. te Broek: in principe elke derde zondag van de maand.
Voor meer informatie / aanpassingen verwijzen we u naar  http://www.pgjoure.nl 
Orgel:
Op 10 december 2002 is het gerestaureerde orgel in de Hervormde Kerk te Broek opnieuw in gebruik genomen. Het instrument werd in 1907 door Mart Vermeulen (Woerden) gebouwd voor de Hervormde Kerk van Bornwerd. In verband met een restauratie van dit kerkgebouw werd het orgel in 1969 verkocht aan de Hervormde Kerk van Broek.
Bij deze overplaatsing, uitgevoerd door vrijwilligers, kwamen de schepbalgen te vervallen en werden de met aluminiumverf bespoten frontpijpen schoongemaakt. In de jaren 2001 en 2002 is het orgel geheel gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers, waarbij ook vrijwilligers, onder toezicht van de orgelmakers, een belangrijke rol speelden. Als adviseur trad Jan Jongepier op.
Windlade, windvoorziening, klaviatuur en mechanieken zijn hersteld. De plaatsing van het grotere pijpwerk is door enkele verplaatsingen minder krap dan voorheen. Tenslotte is het snijwerk in het front door het aanbrengen van goudbrons-accenten levendiger geworden. De dispositie: Manuaal (C-f3): Prestant 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2. Aangehangen pedaal (C-c). Tremulant, ventiel. Winddruk: 88 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.
Bron: Mense Ruiter Orgelmakers
De medaillons uit de ramen
Maitiid
Simmer
Hjerst
Winter
st.Kristoffel
Ûnderweis

iisclub it Súdwiede

lIsclub it Súdwiede.
Secretariaat: Otto Jouwsma
it Noard 59,
8512 AC Broek.
Tel. Tel: 0513-411394.

  Op trije jannewaris 1941 wie der in gearkomste fan tweintich minsken yn it houten sneinsskoallegebou "Samuel". It doel wie it oprjochtsjen fan in pleatslike iisklub. De twa oprjochters wienen de hearen Sietze Pekema en Herre van der Ley. Yn it earstoan wie der gjin fêste baan om op te riden. De earste westriden binne doe ferriden op de Kromme Far yn de Súdbroek en op de Swettepoel It bestjoer besocht doe in fêste baan by de Sylroede te krijen, maf omdat it folk hieltyd nei de Sniksweachster ikkers gie, hat dêr oant de ruilferkaveling ta in baan west.

Yn de gloarjejierren, tink aan 1952, hie ús iisklub de earste koartebaan wedstriid fan Fryslân. Oan de start fan de wedstriden ferskynden in protte pommeranten út de riderswrâld, lykas Jan Pomper, Kees van Eikeren, Klaas Poepjes, Jan en Abe Lenstra. Bekende nammen wienen ek Martha Wieringa, Jantje Tienkamp en Sietske de Boer fan Sniksweach.

In wedstriid wie altyd in prachtich barren en elkenien wie der by oanwêzich. It wie machtich gesellich op it iis en doe't ris in kear it praat troch de buorren gie dat der keninklike besite komme soe fan fjouwer prinsessen, waard fuortdaalk de flagge útstutsen by Douwe Egberts. Neidat ien útsocht hie wat dêr wier fan wie, waard de flach wer ynhelle. Nei de ruilferkaveling fan 1970 is de iisklub oanwiisd op de Broeksterfeart. Spitigernoch is de Broeksterfeart net sa gau fertroud en dêrtroch is it net mear mooglik om as earste in wedstriid te hâlden. De lêste jierren is der in protte feroare, maf noch altyd is it sa, sa gau't it iis hâldt, is de iisklub warber om in wedstriid te organisearjen. Dan stride de bern fan de leden om de prizen, en as it mooglik is, de leden seIs ek.

Prikbord

Is Broek veranderd?
Sinds kort staat er in het centrum van Broek Noord een info bord van Arriva, deze aanbieder van openbaar vervoer heeft It Noard in haar vervoersroute opgenomen. Eeuwenlang heeft het openbaar vervoer in Broek zich over het water bewogen, met in de topdagen zeven adressen waar je een alcoholische versnapering kon gebruiken. Niet alle schippers zullen een BOB zijn geweest. Met de komst van de verharde weg in 1912 onderging het vervoer over de weg een enorme verandering. Joure was nu snel bereikbaar en de verschillende winkeliers uit Joure maakten daar ook dankbaar gebruik van. Maar was de komst van deze weg de grootste verandering sinds de middeleeuwen in Broek?
Nee, voor het eerst in haar geschiedenis maakte het dorp deel uit van het uitgebreide openbaar vervoersnet van Nederland. Ongekende mogelijkheden boden zich aan zoals: een enkele reis naar Joure.

Appie de Vries en Wiebe Zijlstra hebben met een appeltje in de rugzak en de herder in de broekzak de avontuurlijke reis van It Noard naar de rotonde bij Joure ondernomen om het een en ander uit te proberen.
Hierbij een samenvatting van de reis. De reis begint met het lezen van de info op het Arriva infobord. De info geeft aan dat er twee boekingsmogelijkheden zijn namelijk: via het internet en telefonisch. Maar klopt deze info? Helaas niet. Een boeking via het internet werkt niet omdat de halte aan It Noard niet voorkomt in het boekingssysteem van Arriva. Telefonisch boeken werkt uitstekend en op de afgesproken tijd stopt Thijs Bakker van de firma Oenema bij de halte. De chauffeur vervoert ons keurig in zeven minuten naar de rotonde halte in Joure. Via Westermeer, Midstraat en Slachtedijk lopen wij weer terug, onderweg en ijsje consumerend, naar Broek.
Eindconclusie:
We hebben een leuke middag gehad. Chauffeur en ijsje waren prima. Voor diegenen in Broek die graag een keer de auto willen laten staan is dit een prima mogelijkheid om naar Joure te gaan. De chauffeur wordt ter plaatse betaald (2,50 pp.) en hij voert zijn taak onberispelijk uit. Wilt u van huis worden opgehaald? Geen probleem, u betaalt iets meer dan het vaste tarief. Helaas hebben we niet de mogelijkheden onderzocht om via Arriva weer thuis te komen. Dus als er avontuurlijke inwoners zijn dan bent u van harte uitgenodigd om hiervan verslag te doen.
Wijzigingsplan Busdiensten per 14 december 2014

Media

contactadressen

Zondagsschool "Samuel"

De samenkomsten zijn zondagmorgen
tijdens de kerkdiensten van 09.30 tot 10.30 uur,
1 maal in de 2 weken,in het zaaltje naast de Broeksterkerk.

Secretariaat: A. de Glee-Statema
Plusterdyk 5
8512 AH Broek.
Tel. (0513)412851.
E-mail:


Uitvaartvereniging "De Laatste Eer".
Secretariaat: J.de Glee
Plusterdyk 5
8512 AH Broek.
Tel. (0513)412851.
E-mail:
Bode: Mevr. v.d. Zwaag Tel. 0621575146
  Dhr. Galema Tel: 0624272882
  Mevr. W. Dijkmeyer Tel: 0650819786


Christelijke Vrouwenvereniging
"Dient Elkander door de Liefde"
Secretariaat:
Mevr. A. Hoogkamp - Hietkamp
Leeuwarderweg 12
8505AA Snikzwaag.
Tel. (0513)414689


MAIL adres Website