Nieuws

Broekster Jûn op vrijdag 30 januari 2015
Info over Tûk Wenjen. (PDF)( rechts aanklikken en opslaan )


Nieuw informatiebord op it noard.
Voor het ophangen van algemene info ( dus niet voor prive gewin ) mag u de info bij Wiebe, it Noard 25 of Appie, it Noard 27 in de brievenbus doen.


Plaatselijk Belang Broek

Vereniging voor plaatselijk belang te Broek.

Secretariaat:      Wytske Drost
Tramwei 8
8512 AT Broek
Tel. (0513)416663
E-mail:
Aanlegplaatsen:  

Functieverdeling.

De functieverdeling binnen het bestuur, ziet er voor het komende
jaar 2013 als volgt uit:

Voorzitter Jelle Bleeker
Secretaris Wytske Drost
Penningmeester Hessel Zijlstra
Vicevoorzitter Suzanne Stoffels afgevaardigde activiteitencie.
Lid Karin de Leeuw afgevaardigde toneelploeg.
Buorman & Buorman

Activiteitencommissie Buorman & Buorman.
Eindstand klaverjassen 2014.

Kerk

Broekster Tsjerke.    (dagelijks geopend)
Onderdeel van de Protestantse gemeente Joure ca
Kerkgebouw / Gearsit:
     It Noard 21, Broek
Diensten in Broek:
     Aanvang 09.30 uur.
     1e zondag van de maand Oecumenische dienst.
     Door Oecumenische commissie Broek. ( zie hier onder voor verdere info )
     3e zondag van de maand:
     Zie preekdienst rooster Prot. Gemeente Joure ca op:  http://www.pgjoure.nl 
Inlichtingen Broekster Tsjerke en Gearsit:
        mw. J.G. Zijlstra-de Vries, It Noard 25, 8512 AB Broek,
        Tel. (0513) 414753
Per 01-01-2015
        Anna en Kees Mulder, it Noard 6, 8512AE Broek
        Tel. (0513) 412081 of 0653963778
Predikant:
        Ds. J.H. Hamoen.
Kerkelijk Bureau:
        Geopend maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.
        De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46 ,tel. (0513) 418015.
        Postadres: Postbus 95, 8500 AB Joure.
        E-mail:  kerkelijkbureau@pgjoure.nl  
Link naar Protestantse gemeente Joure ca
         http://www.pgjoure.nl 
Oecumenische Commissie
Organiseert eenmaal per maand een oecumenische kerkdienst in de Broekster kerk.
Oekumeniske tsjinsten 2014 yn Broek begjinne 09.30 oere.

 
janewaris
 
Mefrou
H. Mulder Vogelzang
Fryske tsjinst, Nijjiers-slokje yn é Gearsit.
Febrewaris  Ds. M. Jans Mei meiwurking fan "De Mattheus-sjongers".
Maart Mefr. S. Swart Mei meiwurking fan it gospelkoar "Sjema".
April Ds. P. Lindhout Mei meiwurking fan it RK mannenkoar.
Maaie Mefr. I. Bouwhuis Fryske tsjinst.
Juny Ds. P. Lindhout  

 
July
 
Ds. J. Hamoen
 
Preammentsjinst, opstappe om 9,00 oere bij de Fem. Pekema. Bij min waar; tsjinst yn é skuorre.
Augustus Dhr. Van der Veen Fryske tsjinst.

 
 
Septimber
 
 
Ruurd Walinga
 
 
Fiering 45 jier oecumene yn é Broek mei Ruurd Walinga yn de manege fan de femylje Rijpkema
yn é Bloksleat.     Graach in stoel meinimme.
Oktober Br. L. Durkz Fryske tsjinst. Kofjedrinke en ferslach oek. saken.
Novimber Ds. Pijlman  
Desimber Pastor Lucas Foekema Mei meiwurking fan Roelien Braam + begelieding.

Fan herte wolkom, nammens de oekumeniske kommisje Broek:
Boukje van der Brug 414116
Harry Hummel 415887
Gerben van der Meer 416218
Dineke de Wolff 412628
Contactadres:
G. v.d. Meer
It Noard 115
8512AD Broek.
tel: 0513-416218

Orgel:
Op 10 december 2002 is het gerestaureerde orgel in de Hervormde Kerk te Broek opnieuw in gebruik genomen. Het instrument werd in 1907 door Mart Vermeulen (Woerden) gebouwd voor de Hervormde Kerk van Bornwerd. In verband met een restauratie van dit kerkgebouw werd het orgel in 1969 verkocht aan de Hervormde Kerk van Broek.
Bij deze overplaatsing, uitgevoerd door vrijwilligers, kwamen de schepbalgen te vervallen en werden de met aluminiumverf bespoten frontpijpen schoongemaakt. In de jaren 2001 en 2002 is het orgel geheel gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers, waarbij ook vrijwilligers, onder toezicht van de orgelmakers, een belangrijke rol speelden. Als adviseur trad Jan Jongepier op.
Windlade, windvoorziening, klaviatuur en mechanieken zijn hersteld. De plaatsing van het grotere pijpwerk is door enkele verplaatsingen minder krap dan voorheen. Tenslotte is het snijwerk in het front door het aanbrengen van goudbrons-accenten levendiger geworden. De dispositie: Manuaal (C-f3): Prestant 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2. Aangehangen pedaal (C-c). Tremulant, ventiel. Winddruk: 88 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.
Bron: Mense Ruiter Orgelmakers
De medaillons uit de ramen
Maitiid
Simmer
Hjerst
Winter
st.Kristoffel
Ûnderweis

iisclub "it Súdwiede"

lIsclub "it Súdwiede".
Secretariaat: R. Visser,
Mounekamp 51,
8501 BN Joure.
Tel. (0513) 412802.

  Op trije jannewaris 1941 wie der in gearkomste fan tweintich minsken yn it houten sneinsskoallegebou "Samuel". It doel wie it oprjochtsjen fan in pleatslike iisklub. De twa oprjochters wienen de hearen Sietze Pekema en Herre van der Ley. Yn it earstoan wie der gjin fêste baan om op te riden. De earste westriden binne doe ferriden op de Kromme Far yn de Súdbroek en op de Swettepoel It bestjoer besocht doe in fêste baan by de Sylroede te krijen, maf omdat it folk hieltyd nei de Sniksweachster ikkers gie, hat dêr oant de ruilferkaveling ta in baan west.

Yn de gloarjejierren, tink aan 1952, hie ús iisklub de earste koartebaan wedstriid fan Fryslân. Oan de start fan de wedstriden ferskynden in protte pommeranten út de riderswrâld, lykas Jan Pomper, Kees van Eikeren, Klaas Poepjes, Jan en Abe Lenstra. Bekende nammen wienen ek Martha Wieringa, Jantje Tienkamp en Sietske de Boer fan Sniksweach.

In wedstriid wie altyd in prachtich barren en elkenien wie der by oanwêzich. It wie machtich gesellich op it iis en doe't ris in kear it praat troch de buorren gie dat der keninklike besite komme soe fan fjouwer prinsessen, waard fuortdaalk de flagge útstutsen by Douwe Egberts. Neidat ien útsocht hie wat dêr wier fan wie, waard de flach wer ynhelle. Nei de ruilferkaveling fan 1970 is de iisklub oanwiisd op de Broeksterfeart. Spitigernoch is de Broeksterfeart net sa gau fertroud en dêrtroch is it net mear mooglik om as earste in wedstriid te hâlden. De lêste jierren is der in protte feroare, maf noch altyd is it sa, sa gau't it iis hâldt, is de iisklub warber om in wedstriid te organisearjen. Dan stride de bern fan de leden om de prizen, en as it mooglik is, de leden seIs ek.

Damclub de Misset

Damclub "de Miszet".
Foto ± 1994
Secretariaat:  J. de Glee
 Plusterdyk 5
 8512 AH Broek
 0513 412851

De Broekster damklup is oprjochte op woansdei 11 novimber 1936 mei it doel de leden oangenaam en nuttich dwaande te hâlden, it damen better te learen en te spyljen neffens de regels fan de Nederlandsche Dambond. De earste ynlis wie in kwartsje en de kontribúsje wie in dûbeltsje wyks. De leden wienen ferplichte har reedlik te gedragen. De jûn duorre fan san oant tsien oere en as men weibleau sûnder ôfberjocht, krige men in boete fan in kwartsje. As de klup opheft wurde soe, wienen de baten foar sneinsskoalle "Samuël". De oprjochters wienen S. Pekema, A. Zijlstra en S. Steenstra. Der wienen yn it begjin 21 leden en de minimum leeftyd wie fêststeld op santjin jier. De tsjerkeried w0e de konsistoarje net ferhiere aan de damklup. Doe kamen de dammers yn it gebou fan sneinsskoalle telâne. De hier dêrfoar wie doe ien gûne wyks. Yn'e mande mei de sneinsskoalle en de Grifformearde Jongelingsferiening waard in fergasser kocht om ljocht te krijen. Meine van der Meulen makke twa tafels en D.E. betelle de dambuorden.
De bêste dammers fan de Broek wienen doedestiids R. Hosper, H. Hoekstra en A. Zijlstra. Yn 1937 mochten de dammers foar it skoft net smoke, in regeling dy't yn 1985 op 'e nij ynfierd waard. Yn de winter fan 1939 moast de helte fan de leden opkomme yn tsjinst. Yn 1943 wie de hear Drijfhout foarsitter. Neffens de doetiidske skriuwer like de foarsitter op in generaal en makke dêrom in protte yndruk op de leden. As foarsitter Net Smoke kommandeare, dan ferdwûnen sigaren en pipen opslach.
Yn 1946 waard skreaun:
"De kampioen is H. Van der Ley geworden. Deze kalme en wel doordachte speler heeft doen blijken dat hij het waard is om kampioen te heten en zoodanig met een medaille op de borst te mogen pronken."
Oan de ein fan elk seizoen hie de klub in feestjûn yn skoalle. De leden fierden dan mei de froulju in toanielstik op. Yn de begjinjierren is der ek in ring fan damklubs oprjochte dy't bestie ú t Eagmaryp, Langwar en de Broek. Yn 1947 waard de adspirante-ofdieling oprjochte foar leden tusken de tolve en de santjin jier. De adspiranten hoegden gjin ynlisjild te beteljen mar se mochten ek net stimme. Yn 1948 trouden H. Hoekstra en S. Pekema, se waarden lokwinske troch de oare leden en de hope waard ú tsprutsen dat de beide mannen net in misset dien hienen.
Yn 1949 waarden oandielen fan f 5,- it stik ú tjûn om banken te keapjen. De opbringst kaam yn it saneamde banke-fûns. Twa jier letter, yn 1951, wie de kontribú sje oprûn nei in kwartsje wyks. Yn dat selde jier koe men ek konsumpsjes krije yn it skoft, in kopke tee. Yn it notuleboek stiet it folgjende dêroer:

"De schenker was dit jaar dhr. Anne Noppert. Deze kameraad, van nature timmerman van beroep, is in feite een ideale kelner. Het is gewldig hoe sommige leden de slag er van te pakken hebben om nog een schepje suiker machtig te worden. Maar o wee als Noppert de lepert door heeft, hij kan gerust wezen dat zijn rantsoen de volgende week gehalveerd word."
Yn 1954 kaam de damklub by it offisjele dambûn. It earste jier wûn de Broek fan Makkum en Achlum, mar fan Langwar waard ferlern. De Broek begûn yn de twadde klas en yn 1987 sit de klub der noch yn. Yn 1956 ferhuze de damklub nei de konsistoarje want de sneinsskoalle siet nei ien Karel l al fol reek. Yn dat jier krige de klub ek foar it earst subsydzje fan de gemeente om klokken te keapjen. Yn 1957 waard ûnder foarsitterskip fan Drijfhout in wikselbeker ynsteld. It jier dêrnei hie de damklub hast in ienmansbestjoer nei kreauwerij oer de sinteraasje. Lokkich waard dy krisis oersjochte en koe de feriening fierder mei in folslein bestjoer.

De tee yn it skoft waard yn 1961 ferfongen troch kofje. Tagelyk dêrmei waard de kontribú sje ferhege ta trije kwartsjes wyks. Twa jier letter like it derop as soe de feriening it lot diele mei safolle oaren yn it doarp dy't ek krap yn de leden sieten. Mar de takomst waard feilich steld troch it tal leden nei de tweintich te bringen. No yn 1987 sit de damklub noch op dat tal. Ien seizoen hawwe de Broeksters by it dambûn fan de Sú dwesthoeke damme. By dy wedstriden koen en alle leden altyd meidwaan. Mar nei in jier gie de feriening werom nei de Nederlandse Dambond. Doe't de konsistoarje ferboud waard ta doarpshûs, moast de damklub foar in jier útwike nei it Tolhûs op de Jouwer. Dat wie yn it seizoen 1977/78. Alle wedstriden yn it seizoen 1982/83 waarden wûn. Dêrtroch promovearre de Broekster damklub nei de earste klasse, mar dat hat mar ien jier duorre.

Yn 1987 is de kontribúsje f 3,- wyks. Dêr sitte dan twa kopkes kofje by yn. Op 7 april 1987 is it fyftichjierrich jubiléum fan de klub fierd mei bowling en in kâld buffet yn bywêzichheid fan de oarehelten fan de leden. De tiisdeitejûnen binne altyd hiel gesellich. Lykwols sakket it ledetal de lêste jierren hiel tiid by bytsjes. It bestjoer bestiet op it stuit ú t foarsitter M. Drijfhout, skriuwer J. de Glee, ponghâlder Tj. van der Honing en de bysitters A. de Vries en R. R.Halma.

Prikbord

Is Broek veranderd?
Sinds kort staat er in het centrum van Broek Noord een info bord van Arriva, deze aanbieder van openbaar vervoer heeft It Noard in haar vervoersroute opgenomen. Eeuwenlang heeft het openbaar vervoer in Broek zich over het water bewogen, met in de topdagen zeven adressen waar je een alcoholische versnapering kon gebruiken. Niet alle schippers zullen een BOB zijn geweest. Met de komst van de verharde weg in 1912 onderging het vervoer over de weg een enorme verandering. Joure was nu snel bereikbaar en de verschillende winkeliers uit Joure maakten daar ook dankbaar gebruik van. Maar was de komst van deze weg de grootste verandering sinds de middeleeuwen in Broek?
Nee, voor het eerst in haar geschiedenis maakte het dorp deel uit van het uitgebreide openbaar vervoersnet van Nederland. Ongekende mogelijkheden boden zich aan zoals: een enkele reis naar Joure.

Appie de Vries en Wiebe Zijlstra hebben met een appeltje in de rugzak en de herder in de broekzak de avontuurlijke reis van It Noard naar de rotonde bij Joure ondernomen om het een en ander uit te proberen.
Hierbij een samenvatting van de reis. De reis begint met het lezen van de info op het Arriva infobord. De info geeft aan dat er twee boekingsmogelijkheden zijn namelijk: via het internet en telefonisch. Maar klopt deze info? Helaas niet. Een boeking via het internet werkt niet omdat de halte aan It Noard niet voorkomt in het boekingssysteem van Arriva. Telefonisch boeken werkt uitstekend en op de afgesproken tijd stopt Thijs Bakker van de firma Oenema bij de halte. De chauffeur vervoert ons keurig in zeven minuten naar de rotonde halte in Joure. Via Westermeer, Midstraat en Slachtedijk lopen wij weer terug, onderweg en ijsje consumerend, naar Broek.
Eindconclusie:
We hebben een leuke middag gehad. Chauffeur en ijsje waren prima. Voor diegenen in Broek die graag een keer de auto willen laten staan is dit een prima mogelijkheid om naar Joure te gaan. De chauffeur wordt ter plaatse betaald (2,50 pp.) en hij voert zijn taak onberispelijk uit. Wilt u van huis worden opgehaald? Geen probleem, u betaalt iets meer dan het vaste tarief. Helaas hebben we niet de mogelijkheden onderzocht om via Arriva weer thuis te komen. Dus als er avontuurlijke inwoners zijn dan bent u van harte uitgenodigd om hiervan verslag te doen.
Wijzigingsplan Busdiensten per 14 december 2014

Media

contactadressen

Zondagsschool "Samuel"

De samenkomsten zijn zondagmorgen
tijdens de kerkdiensten van 09.30 tot 10.30 uur,
1 maal in de 2 weken,in het zaaltje naast de Broeksterkerk.

Secretariaat: A. de Glee-Statema
Plusterdyk 5
8512 AH Broek.
Tel. (0513)412851.
E-mail:


Uitvaartvereniging "De Laatste Eer".
Secretariaat: J.de Glee
Plusterdyk 5
8512 AH Broek.
Tel. (0513)412851.
E-mail:
Bode: Mevr. v.d. Zwaag Tel. 0621575146
  Dhr. Galema Tel: 0624272882
  Mevr. W. Dijkmeyer Tel: 0650819786


Christelijke Vrouwenvereniging
"Dient Elkander door de Liefde"
Secretariaat:
mevr. A Hosper,
It Noard 109,
8512 AD Broek.
Tel. (0513)414386.


MAIL adres Website