Nieuws    Pasen 2015


Beleidsregels stoken van Paasvuren in de gemeente De Friese Meren

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Friese Meren,

overwegende,

dat het maken van open vuur is verboden;

dat het college ontheffing kan verlenen van voornoemd verbod;

dat het college in principe bereid is een ontheffing te verlenen, mits het om een echt paasvuur gaat;

besluiten:
met toepassing van de artikel 108 en 149 Gemeentewet, artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening en de artikelen 10.2 en 10.63 lid 2 van de Wet Milieubeheer (Wm), de volgende beleidsregels vast te stellen voor het stoken van paasvuren:

1. Maximaal aantal te verlenen ontheffingen
 1. ·Enkel en alleen ten behoeve van de volgende dorpen en stad worden ontheffingen verleend: Scharsterbrug, Vegelinsoord, Akmaryp, Sloten, Echten, Sint Johannesga, Terkaple, Ouster/Nijega, Rotsterhaule, Legemeer, Ousterhaule, Oldeouwer en Rohel.
 2. ·Per dorp of stad, zoals hier voor genoemd, kan maximaal één ontheffing worden verleend voor een open vuur die voor publiek toegankelijk is.
 3. ·Indien in enig jaar geen ontheffing wordt aangevraagd, zal aan dat dorp of stad geen ontheffing meer worden verleend.

2. Voorschriften die worden verbonden aan de ontheffing ex artikel 5:34 Apv en 10.63 Wet milieubeheer

De voorschriften hebben betrekking op de aspecten veiligheid, openbare orde, overlast, milieu, flora en fauna en kunnen indien nodig tussentijds worden aangepast.

Zonering in het kader van veiligheid en milieu

        
 1. ·De paasbult moet op een afstand van meer dan 50 meter van een bouwwerk liggen.
 2. ·De paasbult moet op een afstand van meer dan 200 meter van rietgedekte bebouwing liggen.
 3. ·De paasbult moet op een afstand van meer dan 20 meter van de weg liggen.
 4. ·De paasbult moet op een afstand van meer dan 100 meter van bos, heide, veen of ander natuurgebied liggen.
 5. ·De afstand tot een provinciale weg (N-weg) of rijksweg (A-weg) moet minimaal 500 meter bedragen.
 6. ·De afstand tot een hoogspanningstracé dient minimaal 40 meter te zijn. Indien de afstand minder dan 500 meter bedraagt dient melding gedaan te worden bij de netbeheerder.
 7. ·De paasbult mag niet binnen de bebouwde kom liggen.
 8. ·De paasbult mag niet op grond in eigendom van de gemeente liggen.
 9. ·Het paasvuur moet te allen tijde tot op 50 meter goed bereikbaar zijn voor een uitrukvoertuig van de brandweer.
 10. ·Op grond van de Waterkwaliteitskeur van het Wetterskip Fryslân is het verboden te branden binnen 5 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater, in de zogenaamde beschermingszone.Opbouw en ontsteken paasbult
        
 1. ·De paasbult moet aaneengesloten en stabiel worden opgebouwd en heeft een maximale omvang van 50m³.
 2. ·De paasbult mag alleen worden ontstoken en branden op de eerste of tweede Paasdag tussen 08.00 uur en 00.00 uur.
 3. ·Het tijdstip van ontsteken van de paasbult dient vooraf te worden gemeld aan de Regionale brandweer alarmcentrale Drachten, telefoonnummer 088 0230804.
 4. ·De paasbult mag niet worden ontstoken bij windkracht 5 of meer (=krachtige wind).
 5. ·De paasbult mag niet worden ontstoken, of de ontbranding ervan moet worden beëindigd, wanneer de windrichting zodanig is, dat derden of het verkeer op de openbare weg hinder ondervinden van rookontwikkeling of vliegvuur.
 6. ·De paasbult mag niet worden ontstoken bij mist.
 7. ·Tijdens de opbouw van de paasbult en tijdens het branden van het paasvuur moeten ten minste twee meerderjarige personen namens de organisatie aanwezig zijn bij het vuur totdat het vuur gedoofd is. Deze personen dienen op de hoogte te zijn van de voorschriften in de ontheffingen.
 8. ·Het aanleggen, stoken of hebben van een paasvuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving.
 9. ·Als tijdens de verbranding toch gevaar, schade of hinder ontstaat, dient het vuur meteen te worden gedoofd.
 10. ·Bij het verlaten van de stookplaats moet het vuur zijn geblust, zodat geen gevaar bestaat voor doorsmeulen of wederom opvlammen van brandbare stoffen.

Milieu (voorschriften op grond van de Wm)

 1. ·De te verbranden materialen mogen uitsluitend bestaan uit organische materialen. Het verbranden van riet dat van daken afkomstig is, is niet toegestaan. Ook het verbranden van hooi en stro is niet toegestaan.
 2. · De te verbranden organische materialen mogen niet bewerkt zijn met oliën, chemische producten zoals verf, lak, impregneermiddelen en dergelijke.
 3. ·Het paasvuur mag alleen ontstoken worden met milieuvriendelijke materialen. Onder milieuvriendelijke materialen wordt in elk geval niet verstaan vloeibare aardolieproducten zoals benzine, terpentine, etc.
 4. ·Op aanwijzing van de gemeente moeten bodem beschermende maatregelen worden getroffen.

Opruimen (restanten) paasbult
        
 1. ·De ontheffinghouder moet er zelf voor zorgen dat binnen vier dagen na het ontsteken van de paasbult de restanten van het paasvuur grondig zijn opgeruimd, zodanig dat er geen milieuschade aan bodem en water kan ontstaan. De verbrandingsresten moeten naar een erkende verwerker worden afgevoerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de ontheffinghouder.
 2. ·Mocht om wat voor reden dan ook de paasbult niet kunnen worden ontstoken op eerste of tweede Paasdag, dan dient de ontheffinghouder binnen 1 week na deze datum de paasbult te verwijderen en afgevoerd te worden naar een erkende verwerker. De kosten van het verwijderen komen voor rekening van de ontheffinghouder.

Algemeen
        
 1. ·De locatie van het paasvuur moet te allen tijde goed bereikbaar zijn voor de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, ambulance).
 2. ·De organisator dient op aanvraag van een toezichthouder van de gemeente of van de politie een exemplaar van de ontheffing te kunnen tonen.
 3. ·Bevelen die door of namens de Burgemeester, de brandweer en/of de politie, in het belang van de openbare orde en veiligheid worden gegeven, moeten direct worden opgevolgd.
 4. ·De kosten welke gemaakt worden door de brandweer ten gevolge van een overtreding van de ontheffingsvoorschriften kunnen op de veroorzaker worden verhaald.

Aansprakelijkheid

        
 1. ·De ontheffinghouder is verplicht de schade, die door het gebruik van de ontheffing wordt toegebracht aan eigendommen van de gemeente De Friese Meren, naar genoegen van de gemeente De Friese Meren te herstellen of aan de gemeente De Friese Meren te vergoeden.
 2. ·De gemeente De Friese Meren is niet aansprakelijk voor schade, die de ontheffinghouder of derden bij het gebruik van de ontheffing mochten lijden. De ontheffinghouder vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden over schade uit welke hoofde dan ook, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van de ontheffing.
 3. ·De ontheffing sluit de aansprakelijkheid en verplichtingen krachtens ander wettelijke regelingen niet uit.


3. Overgangsrecht
 1. ·In 2015 zullen nog worden verleend de ontheffingen aan de aanvragers, welke ook in 2014 een ontheffing hebben aangevraagd en deze hebben gekregen.

 2. ·De ontheffingen worden vanaf 2015 verleend met de onder 2. genoemde voorschriften. In afwijking hiervan kan ten behoeve van het dorp Echten een ontheffing worden verleend in afwijking van de onder 2. genoemde brandingstijden.

 3. ·Bij de ontheffing zal worden vermeld het voornoemde beleid, dat er per aangewezen dorp of stad maximaal één ontheffing kan worden verleend voor een open vuur die voor publiek toegankelijk is. Dat hiertoe het jaar 2015 kan worden gebruikt om tot een gezamenlijke aanvraag te komen voor 2016.
Voor het paasvuur in het dorp Echten betekent dat zij het jaar 2015 kan gebruiken om tot een verbranding binnen de gestelde tijden te komen.

4. Selectiecriteria aanvragers
Indien er meerdere aanvragen per dorp of stad worden ingediend, geldt dat de aanvrager aan bod komt aan wie in het verleden ook een ontheffing is verleend. Daarna is de volgorde van binnenkomst van de aanvraag bepalend voor de verlening van de ontheffing.

5. Bijzondere omstandigheden

Indien bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan gemotiveerd worden afgeweken van de beleidsregels.

6. Inwerkingtreding beleid
Het beleid treedt in werking de dag na publicatie.
        


Info over Tûk Wenjen. (PDF)( rechts aanklikken en opslaan )


Nieuw informatiebord op it noard.
Voor het ophangen van algemene info ( dus niet voor prive gewin ) mag u de info bij Wiebe, it Noard 25 of Appie, it Noard 27 in de brievenbus doen.


Plaatselijk Belang Broek

Vereniging voor plaatselijk belang te Broek.
Secretariaat:      Wytske Drost
Tramwei 8
8512 AT Broek
Tel. (0513)416663
E-mail:
Aanlegplaatsen:  

Functieverdeling.

De functieverdeling binnen het bestuur, ziet er voor het komende
jaar 2013 als volgt uit:

Voorzitter Jelle Bleeker
Secretaris Wytske Drost
Penningmeester Hessel Zijlstra
Vicevoorzitter Suzanne Stoffels afgevaardigde activiteitencie.
Lid Karin de Leeuw afgevaardigde toneelploeg.
Buorman & Buorman

Activiteitencommissie Buorman & Buorman.
Wiebe Zijlstra voor de tweede keer op rij de beste bij het klaverjassen te Broek.
Eindstand klaverjassen 2014 / 2015.
    1e 2e 3e 4e 5e 6e Eindstand
1 Wiebe Zijlstra 1582 1544 2506 1507 1574 2309 11022
2 Erryn de Vries 1584 1778 2181 1507 1826 1825 10701
3 Ytje Holtrop 1458 1713 1695 1815 1574 2309 10564
4 Michael Schieving 1293 1713 2506 1182 1908 1533 10135
5 Ton Groot 1924 1778 1177 1325 1527 2113 9844
6 Appie de Vries 1293 2053 1621 1325 1426 1717 9435
7 Durk Brouwer 1584 1329 1056 1815 1426 2113 9323
8 Steinar de Vries 1924 1169 1111 1890 1527 1533 9154
9 Greet Wierdsma 1338 1169 1056 1890 1826 1825 9104
10 Simen de Jong 1899 1224 1695 1647 1615 1009 9089
11 Kees Mulder 1899 1329 1111 1182 1615 1717 8853
12 Lutske Visser 1338 1224 2181 0 0 0 4743
13 Lies de Vries 1458 2053 1177 0 0 0 4688
14 Tsjeerd Holtrop 0 0 0 1647 1908 1009 4564


Einstand vorige keer 2013 / 2014.

Kerk

Broekster Tsjerke.    (dagelijks geopend)
Onderdeel van de Protestantse gemeente Joure ca
Kerkgebouw / Gearsit:
     It Noard 21, Broek
Diensten in Broek:
     Aanvang 09.30 uur.
     1e zondag van de maand Oecumenische dienst.
     Door Oecumenische commissie Broek. ( zie hier onder voor verdere info )
     3e zondag van de maand:
     Zie preekdienst rooster Prot. Gemeente Joure ca op:  http://www.pgjoure.nl 
     ( voor Broek zie hier onder )
Inlichtingen Broekster Tsjerke en Gearsit:
        Anna en Kees Mulder, it Noard 6, 8512AE Broek
        Tel. (0513) 412081 of 0653963778
Predikant:
        Ds. J.H. Hamoen.
Kerkelijk Bureau:
        Geopend maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.
        De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46 ,tel. (0513) 418015.
        Postadres: Postbus 95, 8500 AB Joure.
        E-mail:  kerkelijkbureau@pgjoure.nl  
Link naar Protestantse gemeente Joure ca
         http://www.pgjoure.nl 
Oecumenische Commissie
Organiseert eenmaal per maand een oecumenische kerkdienst in de Broekster kerk.
2015 Oekumeniske tsjinsten yn Broek 09.30 oere
4 Jannewaris Br. Th. de Jong Neitiid in nijjiers-slokje
1 Febrewaris Ds. P. Lindhout  
1 Maart “As de rabby sjongt” Lechayim (Op het leven)
5 April Ds. M. Jans  
3 Maaie Rk-tsjinst  
7
 
 
 
Juny
 
 
 
Ds. E. Pijlman
 
 
 
Yn é loads fan é fem. Heida te Broek-Súd Mei musikale ûndersteuning fan “It lyts Doarpke” graach in stoel meinimme
5
 
 
 
 
July
 
 
 
 
Mefr. I. Bouwhuis
 
 
 
 
Fryske tsjinst Preammentsjinst, opstappe om 9.00 bij de fem. Pekema. Bij min waar; tsjinst yn é skuorre Musikale begelieding fan de Jouster jeugd fanfare u.l.f. H. Bosma
2
 
Augustus
 
Ds. G. Postma-Gosker út Venlo  
6 Septimber Ds. S. van der Linden  
4
 
 
Oktober
 
 
Mefr. S. Zwart
 
 
m.m.f. fan in dwersfluitist
Kofje drinke en ferslach oekumeniske saken
1 Novimber Ds. E. Pijlman  
6 Desimber Da. C. Tichelaar Fryske tsjinst
Fan herte wolkom, nammens de oekumeniske kommisje Broek:
Anna Mulder 0513412081
Harry Hummel 0513415887
Gerben van der Meer 0513416218
Dineke de Wolff 0513412628
Contactadres:
G. v.d. Meer
It Noard 115
8512AD Broek.
tel: 0513-416218

Preekdienst rooster 2015 Broekster Tsjerke:
4 januari 09.30 uur Oecumenische dienst Broek  
   16.00 uurTaizé zingen  
18 januari 09.30 uur Ds. Deuzeman H.A.
  1 februari 09.30 uur Oecumenische dienst Broek  
15 februari 09.30 uur Ds. Pijlman  
1 maart 09.30 uur Oecumenische dienst Broek  
   16.00 uur Taizé zingen  
15 maart 09.30 uur Ds. Hamoen  
5 april 09.30 uur Oecumenische dienst Broek Pasen
19 april 09.30 uur Ds. vd Woude  
26
 
april
 
19.00 uur
 
Ds. Lindhout
 
Avonddienst
voor gebed en zegen
3 mei 09.30 uur Oecumenische dienst Broek  
17 mei 19.00 uur Ds. Jans Avonddienst Taizé
7
 
juni
 
09.00 uur
 
Oecumenische dienst Broek In de loods van
fam. Heida it Súd
21 juni09.00 uur Ds. R. Reitsma  
5
 
juli
 
09.00 uur
 
Oecumenische Pramendienst Broek Opstappen bij fam Pekema it Noard 47
19 juli09.00 uur   
2 augustus 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
16 augustus 09.00 uur Ds. Pijlman  
6 september 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
20 september 09.00 uur   
4 oktober 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
18 oktober 09.00 uur Ds. Van Briel  
25
 
oktober
 
19,00 uur
 
Ds. Lindhout
 
Avonddienst
voor gebed en zegen
1 november 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
  16.00 uur Taizé zingen  
22 november09.00 uur Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 
6 december 09.00 uur Oecumenische dienst Broek  
25 december09.00 uur Ds. Lindhout 1e Kerstdag
 
 
 
 
19.00 uur
 
Kerstfeest Zondagsschool Samuël  
31 december14.00 uur Oudjaarsdag 
 
Oecumenische diensten te Broek: elke eerste zondag van de maand. Voor informatie verwijzen we u naar het preekrooster van de Oecumenische Commissie Broek en/of de website van Broek.
Diensten Prot. Gemeente Joure ca. te Broek: in principe elke derde zondag van de maand.
Voor meer informatie / aanpassingen verwijzen we u naar  http://www.pgjoure.nl 
Orgel:
Op 10 december 2002 is het gerestaureerde orgel in de Hervormde Kerk te Broek opnieuw in gebruik genomen. Het instrument werd in 1907 door Mart Vermeulen (Woerden) gebouwd voor de Hervormde Kerk van Bornwerd. In verband met een restauratie van dit kerkgebouw werd het orgel in 1969 verkocht aan de Hervormde Kerk van Broek.
Bij deze overplaatsing, uitgevoerd door vrijwilligers, kwamen de schepbalgen te vervallen en werden de met aluminiumverf bespoten frontpijpen schoongemaakt. In de jaren 2001 en 2002 is het orgel geheel gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers, waarbij ook vrijwilligers, onder toezicht van de orgelmakers, een belangrijke rol speelden. Als adviseur trad Jan Jongepier op.
Windlade, windvoorziening, klaviatuur en mechanieken zijn hersteld. De plaatsing van het grotere pijpwerk is door enkele verplaatsingen minder krap dan voorheen. Tenslotte is het snijwerk in het front door het aanbrengen van goudbrons-accenten levendiger geworden. De dispositie: Manuaal (C-f3): Prestant 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2. Aangehangen pedaal (C-c). Tremulant, ventiel. Winddruk: 88 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.
Bron: Mense Ruiter Orgelmakers
De medaillons uit de ramen
Maitiid
Simmer
Hjerst
Winter
st.Kristoffel
Ûnderweis

iisclub it Súdwiede

lIsclub it Súdwiede.
Secretariaat: Otto Jouwsma
it Noard 59,
8512 AC Broek.
Tel. Tel: 0513-411394.

  Op trije jannewaris 1941 wie der in gearkomste fan tweintich minsken yn it houten sneinsskoallegebou "Samuel". It doel wie it oprjochtsjen fan in pleatslike iisklub. De twa oprjochters wienen de hearen Sietze Pekema en Herre van der Ley. Yn it earstoan wie der gjin fêste baan om op te riden. De earste westriden binne doe ferriden op de Kromme Far yn de Súdbroek en op de Swettepoel It bestjoer besocht doe in fêste baan by de Sylroede te krijen, maf omdat it folk hieltyd nei de Sniksweachster ikkers gie, hat dêr oant de ruilferkaveling ta in baan west.

Yn de gloarjejierren, tink aan 1952, hie ús iisklub de earste koartebaan wedstriid fan Fryslân. Oan de start fan de wedstriden ferskynden in protte pommeranten út de riderswrâld, lykas Jan Pomper, Kees van Eikeren, Klaas Poepjes, Jan en Abe Lenstra. Bekende nammen wienen ek Martha Wieringa, Jantje Tienkamp en Sietske de Boer fan Sniksweach.

In wedstriid wie altyd in prachtich barren en elkenien wie der by oanwêzich. It wie machtich gesellich op it iis en doe't ris in kear it praat troch de buorren gie dat der keninklike besite komme soe fan fjouwer prinsessen, waard fuortdaalk de flagge útstutsen by Douwe Egberts. Neidat ien útsocht hie wat dêr wier fan wie, waard de flach wer ynhelle. Nei de ruilferkaveling fan 1970 is de iisklub oanwiisd op de Broeksterfeart. Spitigernoch is de Broeksterfeart net sa gau fertroud en dêrtroch is it net mear mooglik om as earste in wedstriid te hâlden. De lêste jierren is der in protte feroare, maf noch altyd is it sa, sa gau't it iis hâldt, is de iisklub warber om in wedstriid te organisearjen. Dan stride de bern fan de leden om de prizen, en as it mooglik is, de leden seIs ek.

Damclub de Misset

Damclub "de Miszet".
Foto ± 1994
Secretariaat:  J. de Glee
 Plusterdyk 5
 8512 AH Broek
 0513 412851

De Broekster damklup is oprjochte op woansdei 11 novimber 1936 mei it doel de leden oangenaam en nuttich dwaande te hâlden, it damen better te learen en te spyljen neffens de regels fan de Nederlandsche Dambond. De earste ynlis wie in kwartsje en de kontribúsje wie in dûbeltsje wyks. De leden wienen ferplichte har reedlik te gedragen. De jûn duorre fan san oant tsien oere en as men weibleau sûnder ôfberjocht, krige men in boete fan in kwartsje. As de klup opheft wurde soe, wienen de baten foar sneinsskoalle "Samuël". De oprjochters wienen S. Pekema, A. Zijlstra en S. Steenstra. Der wienen yn it begjin 21 leden en de minimum leeftyd wie fêststeld op santjin jier. De tsjerkeried w0e de konsistoarje net ferhiere aan de damklup. Doe kamen de dammers yn it gebou fan sneinsskoalle telâne. De hier dêrfoar wie doe ien gûne wyks. Yn'e mande mei de sneinsskoalle en de Grifformearde Jongelingsferiening waard in fergasser kocht om ljocht te krijen. Meine van der Meulen makke twa tafels en D.E. betelle de dambuorden.
De bêste dammers fan de Broek wienen doedestiids R. Hosper, H. Hoekstra en A. Zijlstra. Yn 1937 mochten de dammers foar it skoft net smoke, in regeling dy't yn 1985 op 'e nij ynfierd waard. Yn de winter fan 1939 moast de helte fan de leden opkomme yn tsjinst. Yn 1943 wie de hear Drijfhout foarsitter. Neffens de doetiidske skriuwer like de foarsitter op in generaal en makke dêrom in protte yndruk op de leden. As foarsitter Net Smoke kommandeare, dan ferdwûnen sigaren en pipen opslach.
Yn 1946 waard skreaun:
"De kampioen is H. Van der Ley geworden. Deze kalme en wel doordachte speler heeft doen blijken dat hij het waard is om kampioen te heten en zoodanig met een medaille op de borst te mogen pronken."
Oan de ein fan elk seizoen hie de klub in feestjûn yn skoalle. De leden fierden dan mei de froulju in toanielstik op. Yn de begjinjierren is der ek in ring fan damklubs oprjochte dy't bestie ú t Eagmaryp, Langwar en de Broek. Yn 1947 waard de adspirante-ofdieling oprjochte foar leden tusken de tolve en de santjin jier. De adspiranten hoegden gjin ynlisjild te beteljen mar se mochten ek net stimme. Yn 1948 trouden H. Hoekstra en S. Pekema, se waarden lokwinske troch de oare leden en de hope waard ú tsprutsen dat de beide mannen net in misset dien hienen.
Yn 1949 waarden oandielen fan f 5,- it stik ú tjûn om banken te keapjen. De opbringst kaam yn it saneamde banke-fûns. Twa jier letter, yn 1951, wie de kontribú sje oprûn nei in kwartsje wyks. Yn dat selde jier koe men ek konsumpsjes krije yn it skoft, in kopke tee. Yn it notuleboek stiet it folgjende dêroer:

"De schenker was dit jaar dhr. Anne Noppert. Deze kameraad, van nature timmerman van beroep, is in feite een ideale kelner. Het is gewldig hoe sommige leden de slag er van te pakken hebben om nog een schepje suiker machtig te worden. Maar o wee als Noppert de lepert door heeft, hij kan gerust wezen dat zijn rantsoen de volgende week gehalveerd word."
Yn 1954 kaam de damklub by it offisjele dambûn. It earste jier wûn de Broek fan Makkum en Achlum, mar fan Langwar waard ferlern. De Broek begûn yn de twadde klas en yn 1987 sit de klub der noch yn. Yn 1956 ferhuze de damklub nei de konsistoarje want de sneinsskoalle siet nei ien Karel l al fol reek. Yn dat jier krige de klub ek foar it earst subsydzje fan de gemeente om klokken te keapjen. Yn 1957 waard ûnder foarsitterskip fan Drijfhout in wikselbeker ynsteld. It jier dêrnei hie de damklub hast in ienmansbestjoer nei kreauwerij oer de sinteraasje. Lokkich waard dy krisis oersjochte en koe de feriening fierder mei in folslein bestjoer.

De tee yn it skoft waard yn 1961 ferfongen troch kofje. Tagelyk dêrmei waard de kontribú sje ferhege ta trije kwartsjes wyks. Twa jier letter like it derop as soe de feriening it lot diele mei safolle oaren yn it doarp dy't ek krap yn de leden sieten. Mar de takomst waard feilich steld troch it tal leden nei de tweintich te bringen. No yn 1987 sit de damklub noch op dat tal. Ien seizoen hawwe de Broeksters by it dambûn fan de Sú dwesthoeke damme. By dy wedstriden koen en alle leden altyd meidwaan. Mar nei in jier gie de feriening werom nei de Nederlandse Dambond. Doe't de konsistoarje ferboud waard ta doarpshûs, moast de damklub foar in jier útwike nei it Tolhûs op de Jouwer. Dat wie yn it seizoen 1977/78. Alle wedstriden yn it seizoen 1982/83 waarden wûn. Dêrtroch promovearre de Broekster damklub nei de earste klasse, mar dat hat mar ien jier duorre.

Yn 1987 is de kontribúsje f 3,- wyks. Dêr sitte dan twa kopkes kofje by yn. Op 7 april 1987 is it fyftichjierrich jubiléum fan de klub fierd mei bowling en in kâld buffet yn bywêzichheid fan de oarehelten fan de leden. De tiisdeitejûnen binne altyd hiel gesellich. Lykwols sakket it ledetal de lêste jierren hiel tiid by bytsjes. It bestjoer bestiet op it stuit ú t foarsitter M. Drijfhout, skriuwer J. de Glee, ponghâlder Tj. van der Honing en de bysitters A. de Vries en R. R.Halma.

Prikbord

Is Broek veranderd?
Sinds kort staat er in het centrum van Broek Noord een info bord van Arriva, deze aanbieder van openbaar vervoer heeft It Noard in haar vervoersroute opgenomen. Eeuwenlang heeft het openbaar vervoer in Broek zich over het water bewogen, met in de topdagen zeven adressen waar je een alcoholische versnapering kon gebruiken. Niet alle schippers zullen een BOB zijn geweest. Met de komst van de verharde weg in 1912 onderging het vervoer over de weg een enorme verandering. Joure was nu snel bereikbaar en de verschillende winkeliers uit Joure maakten daar ook dankbaar gebruik van. Maar was de komst van deze weg de grootste verandering sinds de middeleeuwen in Broek?
Nee, voor het eerst in haar geschiedenis maakte het dorp deel uit van het uitgebreide openbaar vervoersnet van Nederland. Ongekende mogelijkheden boden zich aan zoals: een enkele reis naar Joure.

Appie de Vries en Wiebe Zijlstra hebben met een appeltje in de rugzak en de herder in de broekzak de avontuurlijke reis van It Noard naar de rotonde bij Joure ondernomen om het een en ander uit te proberen.
Hierbij een samenvatting van de reis. De reis begint met het lezen van de info op het Arriva infobord. De info geeft aan dat er twee boekingsmogelijkheden zijn namelijk: via het internet en telefonisch. Maar klopt deze info? Helaas niet. Een boeking via het internet werkt niet omdat de halte aan It Noard niet voorkomt in het boekingssysteem van Arriva. Telefonisch boeken werkt uitstekend en op de afgesproken tijd stopt Thijs Bakker van de firma Oenema bij de halte. De chauffeur vervoert ons keurig in zeven minuten naar de rotonde halte in Joure. Via Westermeer, Midstraat en Slachtedijk lopen wij weer terug, onderweg en ijsje consumerend, naar Broek.
Eindconclusie:
We hebben een leuke middag gehad. Chauffeur en ijsje waren prima. Voor diegenen in Broek die graag een keer de auto willen laten staan is dit een prima mogelijkheid om naar Joure te gaan. De chauffeur wordt ter plaatse betaald (2,50 pp.) en hij voert zijn taak onberispelijk uit. Wilt u van huis worden opgehaald? Geen probleem, u betaalt iets meer dan het vaste tarief. Helaas hebben we niet de mogelijkheden onderzocht om via Arriva weer thuis te komen. Dus als er avontuurlijke inwoners zijn dan bent u van harte uitgenodigd om hiervan verslag te doen.
Wijzigingsplan Busdiensten per 14 december 2014

Media

contactadressen

Zondagsschool "Samuel"

De samenkomsten zijn zondagmorgen
tijdens de kerkdiensten van 09.30 tot 10.30 uur,
1 maal in de 2 weken,in het zaaltje naast de Broeksterkerk.

Secretariaat: A. de Glee-Statema
Plusterdyk 5
8512 AH Broek.
Tel. (0513)412851.
E-mail:


Uitvaartvereniging "De Laatste Eer".
Secretariaat: J.de Glee
Plusterdyk 5
8512 AH Broek.
Tel. (0513)412851.
E-mail:
Bode: Mevr. v.d. Zwaag Tel. 0621575146
  Dhr. Galema Tel: 0624272882
  Mevr. W. Dijkmeyer Tel: 0650819786


Christelijke Vrouwenvereniging
"Dient Elkander door de Liefde"
Secretariaat:
Mevr. A. Hoogkamp - Hietkamp
Leeuwarderweg 12
8505AA Snikzwaag.
Tel. (0513)414689


MAIL adres Website